2 فایده علمی آب آشامیدنی

دانشمندان استفاده از آب های آشامیدنی را به علت داشتن مواد موجود در آن به ويژه كلسيم لازم مي دانند.
بنابراين گزارش؛ دانشمندان بيوشيمي و فيزيولوژيكي واتيل، بر داشتن خواص تغذيه اي آب هاي معدني اصرار داشته و آنها را براي متابوليسم و ارگانيسم بدن لازم می دانند.
اين گزارش حاكيست استفاده از آب هاي معدني نقش مهمي در تامین مواد معدني به تمام بدن و رفع نیازهای آن دارد و داراي میزان مناسبی كلسيم هستند.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما به اشتراک گذاشته نمیشود.